Giải trình biến động trên 10% của KQ HĐKD trên BCTC tài chính riêng giữa niên độ đã kiểm toán năm 2018 so với năm 2017

Các tin khác