QUYẾT ĐỊNH 23/BYTQUYẾT ĐỊNH     CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 23/2005/QĐ-BYT NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT VÀ DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM CHỮA BỆNH     BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ     - Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; - Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;     QUYẾT ĐỊNH: Xem toàn bộ nội dung:
[Trở về]
Các tin khác: