Công bố
Thông tin

9/4/2022 VMD Giải trình biến động trên 10% trong báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021
VMD-TB- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022
VMD-Báo cáo kết quả giao dịch nội bộ của bà Đào Thị Bình
01/03/2022 VMD-Thông báo giao dịch nội bộ bà Đào Thị Bình
26/01/2022 – VMD CV giải trình biến động trên báo cáo tài chính
29/01/2022 VMD CBTT Báo cáo tài chính quý IV năm 2021
VMD-NQ- thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
26/01/2022 – Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị
29/01/2022 VMD Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021
29/01/2022 VMD Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021
26/01/2022 – Đơn ứng cử tham gia hội đồng quản trị
26/01/2022 Đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị
26/01/2022 giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường
26/01/2022 Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ Bất thường
26/01/2022 – 2022/01/TB-01-VMD-Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường
21/1/2022 VMD-CBTT-Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
16/12/2021 VMD-NQ Số 51 thông qua thời gian địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường
VMD-CBTT-QD-SO-5681 Của bộ Y tế
VMD-NQ-số-52 vv tạm dừng triệu tập ĐHCĐ bất thường
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/logo_1599121952-320x227.png
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/01/logo_1599121952.png
VIMEDIMEX

Tầng 8 tòa nhà Vimedimex Group,

46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

GPDKKD #0300479760, thay đổi lần thứ 33 ngày 29/10/2020

Tel: 082.247.55.88

Fax: (028) 39.25.22.65

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/BO-CONG-THUONG-VMD.png
VIMEDIMEX

Tầng 8 tòa nhà Vimedimex Group,

46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

GPDKKD #0300479760, thay đổi lần thứ 33 ngày 29/10/2020

Tel: 082.247.55.88

Fax: (028) 39.25.22.65

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
https://vietpharm.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/BO-CONG-THUONG-VMD.png

Copyright by SUITECLOUD VIETNAM. All rights reserved.

082.247.55.88